සුපිරිසිදු දැතින්, සුරක්ෂිත රටක්

චිත්‍ර තරගය

සුපිරිසිදු දැතින්, සුරක්ෂිත රටක් චිත්‍ර තරගය

තරගයට ප්‍රවේශවන ආකාරය

ලෝක දැත් සේදිමේ දිනය සමරමින් දෑත් සේදිමේ වැදගත්කම ගැන දරුවන් දැනුම්වත් කිරීම උදෙසා ලයිෆ්බෝයි සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ එක්ව මෙම දීපව්‍යාප්ත චිත්‍ර තරගය සංවිධානය කෙරේ.

ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ H අකුරින් දැන් කියවෙන්නේ Hand Wash යන තේමාවට අනුකූලව මෙම චිත්‍ර ඇඳිය යුතු අතර වයස් කාණ්ඩ 2 ක් යටතේ මෙය පැවෙත්වේ

ප්‍රාථමික අංශ: 3, 4, 5 ශ්‍රේණී
කණිෂ්ට අංශය : 6, 7, 8, 9 ශ්‍රේණී

චිත්‍ර එවිය යුතු කාල සීමාව:
2020 ඔක්තෝබර් 15 සිට නොවැම්බර් 20 දක්වා.

ප්‍රවීණ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් විසින් ජයග්‍රාහකයන් තෝරාගන්නා අතර, ජයග්‍රාහකයන්ගේ නම් පුවත්පත් මගින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කෙරේ.

සුපිරිසිදු දැතින්, සුරක්ෂිත රටක් ළමා චිත්‍ර තරගය,
යුනිලිවර් ශ්‍රී ලංකා,
වොක්ෂෝල් වීදිය,
කොළඹ.

පළමු පියවර

H for handwashing යන මාතෘකාව යටතේ ඔබේ චිත්‍රය සිතුවම් කරන්න. 

දෙවන පියවර

ඔබේ සිතුවම සහ පෞද්ගලික තොරතුරු අපවෙත ලබාදෙන්න.

තෙවන පියවර

ජයග්‍රාහකයන් දැනුම් දෙන තුරු රැදී සිටින්න.

සුපිරිසිදු දැතින්, සුරක්ෂිත රටක් චිත්‍ර තරගය

ඔබේ ප්‍රවේශය ඉදිරිපත් කරන්න

Lifebuoy Handwash Competition
Maximum upload size: 25MB
HFORHANDWASHING

සුපිරිසිදු දැතින්, සුරක්ෂිත රටක් චිත්‍ර තරගය

මෑතදී ඉදිරිපත්වු සිතුවම්

Shopping Basket